Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Registreren

Start your trainingCR8YOURBOX, Onderdeel van FM Sports Group

Buitenvaart 2110-21

7905 SX Hoogeveen

Tel: +31 (0)85 4013592

Website: www.cr8yourbox.nl

E-mail : info@cr8yourbox.nl

K.v.K : 60147644

hierna te noemen: gebruiker

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN

1. Definities

In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis worden toegekend aan de navolgende woorden, tenzij uit het verband waarin deze worden gebruikt blijkt, dat daaraan een andere betekenis moeten worden gehecht.

FM Sports: handelend onder de naam cr8yourbox

Opdrachtgever: degene die al dan niet voor zich zelf met FM Sports een overeenkomst heeft gesloten tot levering van goederen en/of diensten, alsmede een ieder die door of in verband met een door FM Sports gesloten overeenkomst in een rechtverhouding tot FM Sports komt te staan.

2. Toepasselijke voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen FM Sports en opdrachtgever zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever c.q. wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij afwijking tussen Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst bindend.

3. Prijsopgave

Alle prijzen vermeld in brochures, folders e.d. zijn richtprijzen, die gelden indien en voor zover de voorraad strekt. Bestellingen op basis van brochures, folders e.d. worden uitgevoerd tegen de bij bestelling opgegeven prijzen, binnen de daarvoor gestelde termijn. Slechts schriftelijk gedane prijsopgaven zijn bindend. Prijsopgaven, anders dan gedaan ter zake van bestellingen dan bovenbedoeld, zijn 7 dagen bindend.

Prijsaanduidingen en aanbiedingen in de webwinkel zijn exclusief BTW.

4. Overeenkomsten

Voor de totstandkoming van een overeenkomst is een schriftelijke opdrachtbevestiging nodig. Een overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, indien deze binnen 7 dagen door CR8YOURBOX schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht door CR8YOURBOX is begonnen.

5. Levering

Alle door CR8YOURBOX opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en zullen nimmer beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn afhankelijk van het totaal gewicht van de bestelde produkten en het land van bestemming. Tijdens het order proces worden  de verzendkosten automatisch berekend.

Op aanbiedingen kunnen afwijkende regels gelden, die dan uitdrukkelijk vermeldt worden.

6. Retouren

Als een levering niet aan uw voorwaarden voldoet kunt u deze voldoende gefrankeerd binnen 14 dagen retour sturen. Alleen in overleg naar het magazijn van CR8YOURBOX. Neem eerst contact met ons op, alleen zendingen met een retournummer, worden in ontvangst genomen. Voor terugbetaling dient het product in orginele onbeschadigde verpakking, ongebruikt en in ongeschonden staat te zijn. CR8YOURBOX behoudt zich het recht om kosten van verzending in aftrek te brengen van het terug te betalen bedrag.

7. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder compensatie. Facturen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet eerder verzonden dan op de dag van levering.

8. Eigendomsvoorbehoud

De door CR8YOURBOX aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van CR8YOURBOX totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. CR8YOURBOX is gerechtigd in geval opdrachtgever in verzuim is, deze goederen onmiddellijk bij opdrachtgever op te halen c.q. tot zich te nemen.

9. Vorderingen van derden

Opdrachtgever vrijwaart CR8YOURBOX voor alle schaden, gevolgen en vorderingen van derden, die voorvloeien uit door of namens opdrachtgever gedane onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanduidingen, inlichtingen, mededelingen en/of aanwijzingen.

10. Verval van vorderingen

Alle vorderingen jegens CR8YOURBOX tot vergoeding van schade, verlies van vorderingen van derden, boeten of kosten of anderszins, vervallen indien zij niet schriftelijk ter kennisgeving van CR8YOURBOX zijn gebracht binnen 30 dagen na levering, dan wel nadat opdrachtgever met die vordering bekend was of had behoren te zijn. Elke vordering jegens CR8YOURBOX vervalt in ieder geval indien deze niet binnen 6 maanden na het ontstaan van die vordering in rechte is vervolgd.

11. Aansprakelijkheid

CR8YOURBOX aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Ingeval CR8YOURBOX aansprakelijk zal zijn, zal deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot ten hoogste de overeengekomen waarde van de levering.

12. Ontbinding

CR8YOURBOX is gerechtigd een overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden ingeval de opdrachtgever; surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, in liquidatie treedt, wordt getroffen door een beslag op zijn goederen, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over zijn vermogen of een substantieel gedeelte daarvan verliest.

13. Garantie

Op de door CR8YOURBOX geleverde goederen geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn, deze is niet over-draagbaar, van een jaar tenzij deze schriftelijk door CR8YOURBOX anders wordt vermeld. De garantie geldt niet voor goederen die onjuist gebruikt worden anders dan in de handleiding c.q. gebruiksaanwijzing gesteld wordt. Alle kosten gemaakt door CR8YOURBOX betreffende het vervangen/repareren van goederen die buiten de garantietermijn vallen komen ten laste van de koper, verzend/voorrij/materiaal/loonkosten.

De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud zoals in de gebruiksaanwijzing gesteld wordt.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen CR8YOURBOX en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen CR8YOURBOX en de opdrachtgever mochten ontstaan en /of die onderworpen zijn aan deze voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar CR8YOURBOX in Nederland is gevestigd.

Opgemaakt, 24-02-2015.

Gedeponeerd bij KvK te Emmen.

CR8YOURBOX

Buitenvaart 2110-21
7905 SX
Hoogeveen, Nederland

  • Vind ons op Google Maps
  • +31 (0)85 4013592

Bereikbaarheid

  • Ma - vrij: 09:00 uur - 17:00 uur
Heeft u vragen? +31 (0)85 4013592